Search

Regulamin konkursu FB "Wesoły charcik" - "Happy IG" Facebook contest Regulations

REGULAMIN
Konkursu na Facebooku
pt. “Wesoły charcik włoski”


§1

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest “Chartbeat Agata Szadkowska” z siedzibą w Zgorzale, ul. Pelikana 2G/1, kod 05-500, NIP: 7282618417, REGON: 362609574.
2. Konkurs jest skierowany do osób, które lubią fanpage Wear.Chartbeat.

§2
Zasady Konkursu
1. Konkurs odbywa się na profilu Wear.Chartbeat w serwisie Facebook pod adresem: facebook.com/WearChartbeat/
2. Konkurs trwa od momentu umieszczenia posta informującego o Konkursie na profilu Wear.Chartbeat na Facebooku w dniu 20.07.2017 (czwartek), do dnia 03.08.2017 (czwartek) do godz. 23:59.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 04.08.2017 (piątek), poprzez umieszczenie posta na profilu Wear.Chartbeat na Facebooku.
4. Wzięcie udziału w Konkursie polega na zamieszczeniu w komentarzu pod oryginalnym postem informującym o Konkursie, zdjęcia przedstawiającego wesołego charcika włoskiego.
5. Jeden Uczestnik może zamieścić dowolną ilość zdjęć.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy zawierających zdjęcia, które nie korespondują z tematyką Konkursu (pkt 4).
7. Organizator nagrodzi jednego Uczestnika, którego zdjęcie uzyska największą ilość reakcji podczas trwania Konkursu (§2 pkt 2).
8. W przypadku remisu, tj. sytuacji, w której więcej niż jedno zdjęcie uzyska taką samą - zwycięską ilość reakcji, decyzję o wyborze Zwycięzcy podejmie Organizator.

§3
Nagroda
1. Nagrodą jest jedno ubranko ze sklepu www.wearchartbeat.pl - model EXCLUSIVE.
2. Rozmiar ubranka - Nagrody - może zostać wybrany przez Uczestnika, który wygra Konkurs (do wyboru dowolny rozmiar od S do XL).

§4
Prawa i obowiązki Uczestników
1. Obowiązkiem Uczestnika konkursu jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
3. Zamieszczając zdjęcie w komentarzu w ramach Konkursu, Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa do tego zdjęcia. Odpowiedzialność w tym zakresie, w całości ponosi Uczestnik.
4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej Konkursu.

§5
Prawa i obowiązki Organizatora
1. W konkursie nie mogą uczestniczyć́ pracownicy lub członkowie rodziny Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają̨ postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.
3. Organizator jest zobowiązany przesłać nagrodę, o której mowa w §3 Regulaminu i ponieść koszt przesyłki na adres wskazany przez Zwycięzcę.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć zamieszczonych w komentarzach w ramach Konkursu, do celów związanych z ogłoszeniem wyników Konkursu.

§6
Postanowienia końcowe
1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie postanowień Regulaminu. Zgłoszeń można dokonywać pod adresem sklep@wearchartbeat.pl
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać na adres e-mail sklep@wearchartbeat.pl. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 30 dni roboczych od daty ich otrzymania.
REGULATIONS
Of the “Happy Italian Greyhound”

Facebook Contest

§1
General
1. “Chartbeat Agata Szadkowska” - Poland, Zgorzala, ul. Pelikana 2G/1, 05-500, VAT EU ID: PL7282618417, REGON: 362609574, is the organiser of the Contest.
2. The contest is for fans of Wear.Chartbeat profile on Facebook.

§2
Terms & Conditions
1. The Contest takes place on the WearChartbeat profile on Facebook: facebook.com/WearChartbeat/
2. The Contest starts at the moment of posting the message informing about the Contest on the Wear.Chartbeat facebook fanpage wall 20.07.2017 (thursday), till the date of 03.08.2017 (thursday) at 23:59 (Warsaw, CET, UTC+1:00).
3. Results announcement will be published 04.08.2017 (friday), by posting the message on the Wear.Chartbeat facebook fanpage wall.
4. Taking part in the Contest consist on posting the comment under the original message informing about the Contest, with a picture (photo) of happy italian greyhound.
5. Every Participant can post unlimited amount of pictures.
6. The organiser has right to delete comments with pictures, which are not related to the Contest subject (§2 pt 4).
7. Picture with the largest amount of reactions collected during the contest (§2 pt 2) wins.
8. In the case of a draw - the situation when more than one picture collected the same amount of reactions - the organiser has right to choose which picture win.

§3
Prize
1. The prize is EXCLUSIVE jumper, from the www.wearchartbeat.pl online store (one piece).
2. Size of the prize - jumper - can be chosen by the winner (from S to XL size).

§4
Participants rights and obligations
1. Participants are obliged to obey those regulations under pain of exclusion from participation in the Contest.
2. Participation in the Contest is tantamount to acceptance of the provisions of these Regulations.
3. By posting a photo in a comment in the Contest, the Participant declares that he has full rights to this photo. Responsibility in this respect is entirely vested in the Participant.
4. By participating in the Contest, the Participant will release Facebook from all liability for the Contest.

§5
Organisers rights and obligations
1. Employees or members of the Organizer's family can not participate in the contest.
2. The Organizer reserves the right to exclude from participation in the contest, and in extreme cases to block participation in the Contest of those Participants who violate the provisions of these Regulations. The decision of the Organizer in this regard is final.
3. The organizer is obliged to send the prize referred to in §3 of the Regulations and bear the cost of shipment to the address indicated by the winner.
4. The Organizer reserves the right to use the photos included in the comments in the Contest for the purpose of announcing the results of the Contest.

§6
Conclusions
1. The Contest is not sponsored, endorsed or otherwise supported by Facebook, and it is not related to Facebook in any way.
2. In case of any doubts, the Participant should ask the Organizer to clarify the Regulations. Applications can be sent to: sklep@wearchartbeat.pl.
3. All complaints about the Competition should be sent to: sklep@wearchartbeat.pl. Organizers will handle complaints within 30 working days.


Cart

Your shopping cart is empty

Buy your first product